Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu - Pneumatiky KB s.r.o., platné od 1.5.2017. V případě změny obchodních podmínek e-shopu se použije verze, která platila ke dni nákupu.
Nákup v internetovém obchodě Pneumatiky KB s.r.o. může být realizován bez jakékoliv předešlé registrace.
Registraci lze usnadnit nákup na našich stránkách a předejít vyplňování všech povinných údajů v jednotlivém nákupu.
V registračním formuláři je nutné vyplnit všechny údaje označené hvězdičkou

Provozovatel internetového obchodu

Jméno a příjmení, případně firma: Pneumatiky KB s.r.o.
Sídlo firmy:Mikulášská 2324/89a 794 01 Krnov
Provozovna/reklamace: Mikulášská 2324/89a, 794 01 Krnov
Tel. 608 876 275, e-mail:info@pneumatikykb.cz,
IČ.: 06038298
DIČ.: CZ06038298
Číslo účtu pro platbu v CZK 9995984001/5500
Číslo účtu pro platbu v EUR IBAN CZ 0455 0000 0000 9995 9840 01, SWIFT RZBCCZPP

Základní pojmy

Zákazník – spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitel – je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná ( § 419 občanského zákoníku )
Podnikatel – každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem tak činit soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obhodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popř. osoba, která jedná jménem podnikatele nebo na účet podnikatele ( § 420 občanského zákoníku ).
Objednávka – právní jednání zákazníka učiněné prostřednictvím e-mailu, kterým specifikuje svůj výběr pneumatik, disků nebo jiného příslušenství a které si zákazník vybral v e-shopu prodávajícího.
Poštovné - platba přepravní firmě za přepravu zboží.
Doběrečné - platba přepravní firmě za to, že převezme od zákazníka peníze určené na zaplacení kupní ceny a ty předá prodávajícímu.
1. Uzavření kupní smlouvy
1.1. Vyplnění údajů a odeslání objednávky zákazníkem je návrhem kupní smlouvy.
1.2. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení objednávky na e-mail zákazníka. V tomto okamžiku dojde k závaznému souhlasu zákazníka i prodávajícího s předmětem prodeje a mezi oběma stranami vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy potvrzuje zákazník souhlas s obchodními podmínkami internetového obchodu Pneumatiky KB, včetně reklamačního řádu, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
1.3. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
1.4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zadal. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
2.Zrušení objednávky ze strany zákazníka a odstoupení od smlouvy
2.1. Zákazník má možnost sám objednávku stornovat, pokud zrušovací projev dojde prodávajícímu před doručením objednávky nebo současně s ní ( § 1737 občanského zákoníku ). Všechny objednávky přijaté e-shopem Pneumatiky KB jsou podle výše uvedeného vysvětlení závazné. Pokud chce zákazník objednávku stornovat, oznámí zrušení objednávky co nejrychleji prodávajícímu. Při zrušení objednávky uvede jméno, telefon, e-mail a číslo objednávky. V případě, že storno objednávky obdrží prodávající před odesláním zboží na adresu zákazníka, bude objednávka zrušena bez jakékoliv sankce. Pokud prodávající obdrží storno objednávky až po odeslání zboží na adresu zákazníka, může požadovat náhradu nákladů vynaložených na expedici zboží. Pokud zákazník opakovaně stornuje svou objednávku nebo její část, vyhrazuje si prodávající možnost tohoto zákazníka po předchozím upozornění nadále neobsluhovat.
2.2. Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta běží ode dne uzavření kupní smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika části, ode dne převzetí poslední dodávky. Tato lhůta je dodržena, je-li písemné odstoupení ze strany spotřebitele v této lhůtě odesláno na adresu prodávajícího.
2.3. Odstoupi-li spotřebitel od smlouvy zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu,zboží, kterého se odstoupení týká a které od něj obdržel, nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Pokud není možné zboží vrátit např. proto, že bylo zničeno nebo spotřebováno, je spotřebitel povinen poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu, jako protihodnotu toho, co nemůže být vydáno.Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s vrácením zboží.
2.4. Spotřebitel může pro odstoupení od smlouvy využít vzorový formulář uveřejněný na této stránce. Odstoupení od smlouvy je možné zaslat písemně na adresu sídla prodávajícího nebo elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího Inko@pneumatikykb.cz prodávající bezodkladně potvrdí spotřebiteli přijetí odstoupení od smlouvy.
2.5. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy ve lhůtě 14 dnů vrátí podnikatel spotřebiteli nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny finanční prostředky včetně nákladů na doručení, stejným způsobem jakým je přijal, pokud se se spotřebitelem nedohodne jinak.(§ 1832 odst. 1 obč. zákoníku)
2.6. Podnikatel není povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže že zboží podnikateli odeslal. ( § 1832 odst. 4 občanského zákoníku )
3. Přeprava a dodání zboží
3.1. Dodavatel – prodávající je povinen předat zákazníkovi zboží řádně a včas. Místo dodání je předem dohodnuté v potvrzené objednávce.
3.2. Obvykla doba dodání je 1-5 pracovních dnů od potvrzení objednávky.
3.3. U zboží na objednávku se tato doba může prodloužit. Dojde-li k takové situaci, dodavatel informuje příjemce o termínu dodání.
3.4. Předáním zboží dopravci splnil dodavatel povinnost zboží dodat. Odmítne-li kupující zásilku bezdůvodně převzít, může mu prodávající účtovat smluvní pokutu až do výše 10% ceny dodávaného zboží.
3.5. Způsob přepravy je stanoven potvrzenou objednávkou
3.6. Náklady na dopravu zboží do sjednaného místa, včetně případného pojištění zboží, hradí plně kupující.
3.7. Cena dopravy je stanovena případ o případu podle množství a hmotnosti zboží, pokud se účastníci nedohodnou jinak.
3.8. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího předáním zboží přepravci v místě určeném kupní smlouvou, případě nebylo- li takové místo smluveno,předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. ( § 2123 občanského zákoníku ).
4. Ceny a platební podmínky
4.1. Ceny zboží jsou stanoveny podle aktuálního ceníku dodavatele ( dále jen kupní cena)
4.2. Kupní cena je splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy, nejde-li o platbu formou dobírky, splátkového kalendáře nebo platbu při odběru v provozovně prodávajícího, kdy je kupní cena splatná vždy při převzetí zboží, resp. podle podmínek sjednaného splátkového prodeje.
4.3. Prodejce je oprávněn požadovat zálohovou nebo jinou obdobnou platbu na základě zálohové faktury až do výše 100% ceny objednaného zboží a veškerých nákladů spojených s dodávkou zboží odběrateli.
4.4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího zaplatit kupní cenu splněn připsáním příslušné částky na účet prodávajícího.
4.5. O zaplacení kupní ceny na základě kupní smlouvy prodávající vydá odběrateli potvrzení, fakturu- daňový doklad v souladu s platnými právními předpisy, který bude připojen k zásilce zboží a současně zaslán v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího.
5. Zpětný odběr pneumatik
5.1. Prodávající v souladu se zákonem číslo 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých zákonů v platném znění zajišťuje zpětný odběr všech druhů použitelných pneumatik zakoupených kupujícím u prodávajícího v sídle jeho provozovny na ulici Mikulášská 2324/89a, 794 01 Krnov,tel. 608 876 275
5.2. Prodávající zajišťuje zpětný odběr použitých pneumatik bez nároku na úplatu a to v pracovní dny od 8:00 – 17:00 hod.
6. Práva z vadného plnění
6.1. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, tj. zejména ustanoveními § 1914 až 1925,§ 2009 až 2017 a v případě prodeje spotřebiteli § 2161 až 2174 občanského zákoníku.
6.2. Zákazník je povinen prohlédnout zboží při převzetí od dopravce. Pokud je zjištěno poškození obalu je povinen zaznamenat případné poškození v přítomnosti dopravce. Odpovědnost za škody při přepravě nese dopravce. Podepsáním převzetí zboží stvrzuje spotřebitel převzetí objednaného zboží v nepoškozeném stavu
6.3. Záruční doba je stanovena nabídkou, činí však nejméně 24 měsíců.
6.4. Vady, které nemohly být zjištěny při převzetí zboží a na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je zákazník povinen reklamovat u podnikatele písemnou reklamací.
6.5. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku způsobené používáním.
7. Ochrana osobních údajů
8. Závěrečná ustanovení a řešení sporů
8.1. Kupní smlouva a otázky související se řídí českým právním řádem.
8.2. Záležitosti těmito obchodními podmínkami neřešené se řídí občanským zákoníkem z.č. 89/2012 Sb., v platném znění, a dále zákonem na ochranu spotřebitele z.č. 634/1992 Sb..
8.3. Vzájemné spory mezi prodávajícím a zákazníkem, nedojde-li k dohodě mezi nimi, řeší obecné soudy České republiky.
10. Ochrana osobních údajů
Internetový obchod Pneumatiky KB prohlašuje, že osobní data zákazníků budou použita pouze za účelem vyřízení objednávek a informování zákazníků o novinkách a změnách e-shopu v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti. Osobní data zákazníků budou chráněna dostupnými prostředky před zneužitím a nebudou poskytnuta třetím osobám, s výjimkou subjektů podílejících se na realizaci objednávky. Toto ustanovení zůstává v platnosti i v případě ukončení činnosti provozovatele internetového obchodu.
Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s tím, aby poskytnutí osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů z.č.101/2000 Sb. za účelem plnění práv a povinností z kupní smlouvy.
Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek. Přejeme Vám příjemný nákup, mnoho spokojenosti.